เตรียมตัวเก็บกระเป๋า ตอนพิเศษ : เคยเขียนอะไรในใบสมัครสอบ

จริงๆ ซีรีส์เตรียมตัวเก็บกระเป๋านั้น ได้จบไปชาติเศษๆ แล้ว แต่พอดีว่าไปค้นเจอไฟล์ตอนสมัครสอบทุนต่างประเทศ ซึ่งก่อนที่เราจะเขียนลงในใบสมัครด้วยมือ เราก็ได้พิมพ์ไว้ เพราะจะได้ตัดต่อ ลบ แก้ ได้สะดวกก่อนที่จะเขียนลงไป

พอกลับไปอ่านใบสมัครนี้ทีไร เราก็จะรู้สึกมีกำลังใจในการเรียน ทำวิจัยขึ้นมา เพราะเหมือนกับเราได้กลับไปดูว่า ก่อนหน้านี้เราเคยคิด ตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้าง และต่อจากนี้จะทำอะไรต่อไป… เลยคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเอง

หมายเหตุ (สำคัญ) เนื่องจากอันนี้คือสิ่งที่เราเขียนในใบสมัคร การ copy ความคิดที่ไม่ใช่ของตนเอง คือการทำผิดจริยธรรมทางวิชาการ…

เหตุผลที่ต้องการขอรับทุน พสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงแผนการศึกษา และแผนการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ข้าพเจ้าได้รับทุน พสวท. ตั้งแต่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วัตถุประสงค์หลักในการเลือกรับทุน พสวท. คือ ต้องการทำความฝันของตนเองให้เป็นจริง กล่าวคือการเป็นอาจารย์ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป รวมไปถึงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การศึกษาต่อในต่างประเทศจึงเป็นหนึ่งในการเพิ่มพูนประสบการณ์ ทั้งด้านการใช้ชีวิต และการเรียนรู้วิทยาการที่แปลกใหม่ และทัศนคติ ตลอดจนมุมมองต่างๆ ที่แตกต่างจากการศึกษาในประเทศ

ในด้านการวิจัย ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจในการทำวิจัยทางด้านเรขาคณิตเชิงคำนวณ (Computational Geometry) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทางเรขาคณิตด้วยการสร้างขั้นตอนวิธี ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการหาผลเฉลย โดยสร้างทฤษฎีบทในการยืนยันการแก้ปัญหา ซึ่งข้าพเจ้ามีความสนใจในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่การทำงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี ในการเรียนรู้ด้านนี้ ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาในประเทศที่มีความโดดเด่นทางการวิจัยด้านเรขาคณิตเชิงคำนวณ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งข้าพเจ้ามีความสนใจในการนำปัญหาทางเรขาคณิตเชิงคำนวณมาช่วยแก้ปัญหาในโลกจริง เช่น การนำปัญหาทางเรขาคณิตไปตอบปัญหาทางธรรมชาติ การประยุกต์ไปใช้งานกับการวางระบบต่างๆ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ฯลฯ

หลังจากที่ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ข้าพเจ้าวางแผนที่จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐในท้องถิ่นภาคเหนือ ซึ่งเป็นบ้านเกิดข้องข้าพเจ้า เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ โดยให้บริการทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตอบปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น และเผยแพร่ความรู้ทางคณิตศาสตร์สู่ชุมชนเท่าที่จะทำได้ หรืออีกแนวทางหนึ่งคือ จะปฏิบัติงานในหน่วยงานที่วางนโยบายการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ เช่น สสวท. หรือ สวทช. เพื่อปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการคิด และการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ อันจะนำประเทศไทยก้าวสู่โลกสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ

อธิบายคุณลักษณะพิเศษในตัวท่าน เพื่อให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทราบว่าท่านเหมาะสมที่จะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุน

จากการที่ข้าพเจ้าได้ทำกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย และการปรับเปลี่ยนสถานที่เรียนในระดับปริญญาโท ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ มากมาย ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในต่างประเทศ ดังนี้

การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการประสานงานต่างๆ ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และจากการที่ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในหลายกิจกรรม หลายองค์กร และหลายระดับ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การประสานงานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเรียบร้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในการศึกษาต่อในต่างประเทศ

ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ในเรื่องที่สนใจและแปลกใหม่ ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่ ตลอดจนเรื่องที่มีความสนใจเป็นพิเศษ ข้าพเจ้ามักจะค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับผู้มีความรู้หรือมีความสนใจในด้านเดียวกัน

ความทุ่มเทและเสียสละ ในด้านการเรียน และงานที่ข้าพเจ้ามีความสนใจ ข้าพเจ้าจะให้ความทุ่มเท และให้ความสำคัญกับการทำงานชิ้นนั้นเป็นพิเศษ หรืองานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ เช่น งานของส่วนรวม ข้าพเจ้าได้ให้ความทุ่มเทและเสียสละในการทำงาน โดยมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้งานที่ได้ทำออกมาดีที่สุดตามความสามารถ โดยแบ่งเวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม

การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลังจากที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนสถานศึกษา ในช่วงแรกของการเรียนระดับปริญญาโท ข้าพเจ้ามีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้บทเรียนและประสบการณ์สำหรับการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ข้าพเจ้าคิดว่า เมื่อประสบปัญหาในอนาคต ทั้งด้านการปรับตัว การเรียน ข้าพเจ้าจะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น

ท่านมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ด้านใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย

ในมุมมองของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่า การสร้างองค์ความรู้และการนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในการแก้ปัญหาในโลกจริงเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆ กัน แนวทางที่ข้าพเจ้าสนใจในการเรียนและการทำวิจัยจึงเป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถตอบปัญหาต่างๆ ได้พร้อมๆ กัน ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ มากมาย ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากพอที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้แล้ว การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยแก้ปัญหาจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจ

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ามีความสนใจในการทำวิจัยด้านเรขาคณิตเชิงคำนวณ ( Computational Geometry ) ซึ่งจากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ พบว่า มีปัญหาหลายๆ ปัญหาที่สามารถนำไปประยุกต์กับปัญหาในสาขาอื่นๆ ได้ ข้าพเจ้าจึงเริ่มให้สนใจเป็นพิเศษ อบปัญหากับการพัฒนาประเทศ ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิตเชิงคำนวณ ก็มีการนำปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากมาย เช่นการวางระบบคอมพิวเตอร์ การวางระบบสาธารณูปโภค การหาลวดลายหรือแบบแผนของธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผสมผสานทั้งการประยุกต์ และการสร้างองค์ความรู้ด้วย

นอกจากงานด้านเรขาคณิตเชิงคำนวณแล้ว ข้าพเจ้ายังสนใจการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) ด้วย ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาด้านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กำลังได้รับความสนใจมาก เนื่องจากการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะช่วยเป็นตัวแบบในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น แบบจำลองของระบบเศรษฐกิจ แบบจำลองเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ตลอดจนแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับพลวัตทางสังคม เป็นต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ยังมีความเป็นสากล และมีความรัดกุม ด้วยการใช้คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาแห่งเหตุผล ข้าพเจ้ามีความสนใจในการทำแบบจำลอง โดยได้เคยศึกษาแบบจำลองมาบ้างในวิชาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling)